T geastesljocht yn wrâldewinternacht te dragen
Sillich stribbet dêr myn herte nei,
Dat ljochtsjend sielekimen
Woartelje yn wrâlde-grûn,
En goadeswurd yn 't tsjuster fan de sinnen
Ferhearlikjend troch al ‘t besteande klinkt.

37

WINTER
Sân en tritichste wike
15 - 21 desimber

Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht
Erstrebet selig meines Herzens Trieb,
Dass leuchtend Seelenkeime
In Weltengründen wurzeln,
Und Gotteswort im Sinnesdunkel
Verklärend alles Sein durchtönt.

37

WINTER
Siebenunddreißigste Woche
15. - 21. Dezember

delen op Facebookdelen via LinkedIndelen via Twitterdoorsturen per mail