Geheimich no it nij ûntfinz’ne
Mei de heugenis yn te sluten,
Wês dat fan myn stribjen de fierdere sin:
It moat al sterker wurdend, eigen krêften
Yn myn binnenst wekker meitsje
En wurdend my oan mysels jaan.

19

Njoggentjinde wike
11 - 17 augustus

Geheimnisvoll das Neu-Empfang'ne
Mit der Erinn'rung zu umschließen,
Sei meines Strebens weitrer Sinn:
Er soll erstarkend Eigenkräfte
In meinem Innern wecken
Und werdend mich mir selber geben.

19

Neunzehnte Woche
11. - 17. August

delen op Facebookdelen via LinkedIndelen via Twitterdoorsturen per mail