Fol fan geheimen it âld-bewarre
Mei nij opstiene eigenheid
Fan binnen ta nij libben kommen fiele:
It moat, wekkermeitsjend, wrâldekrêften
Yn myn libjen en wurkjen útjitte
En wurdend my foarm jaan yn it hjir-bestean.

34

Fjouwer en tritichste wike
24 - 30 novimber

Geheimnisvoll das Alt-Bewahrte
Mit neu erstandnem Eigensein
Im Innern sich belebend fühlen:
Es soll erweckend Weltenkräfte
In meines Lebens Außenwerk ergießen
Und werdend mich ins Dasein prägen.

34

Vierunddreißigste Woche
24. - 30. November

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail