Mysels it ljochtsjend tinken
Yn 't inerlik krêftich oan te heljen,
Wat belibbe waard sinfol tsjuttend
Ut de krêftenboarne fan de wrâldgeast wei,
Dat is foar my no erfskip fan de simmer,
Hjerstmisrêst en ek winterhope.

29

Njoggen en tweintichste wike
20 - 26 oktober

Sich selbst des Denkens Leuchten
Im Innern kraftvoll zu entfachen,
Erlebtes sinnvoll deutend
Aus Weltengeistes Kräftequell,
Ist mir nun Sommererbe,
Ist Herbstesruhe und auch Winterhoffnung.

29

Neunundzwanzigste Woche
20. - 26. Oktober

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail