As út de wiidten fan de wrâld
De sinne sprekt ta minske sinnen
En freugde út sieledjipten wei
Har mei it ljocht ferienet yn it skôgjend sjen,
Dan tsjogge út de wynsels fan it eigen sels
Tinzen yn de fiere romten
En bine dizenich
It minskewêzen oan it geastbestean.

1

MAITIID
Peaskestimming
7-13 april

Wenn aus den Weltenweiten
Die Sonne spricht zum Menschensinn
Und Freude aus den Seelentiefen
Dem Licht sich eint im Schauen,
Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle
Gedanken in die Raumesfernen
Und binden dumpf
Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.

1

FRÜHLING
Oster-Stimmung
7. - 13. April

delen op Facebookdelen via LinkedIndelen via Twitterdoorsturen per mail