Kin ik de siele sa ferwiidzje,
Dat hja harsels ferbynt
Mei it ûntfinzen kymwurd fan de wrâld?
Ik eanje, dat ik krêft fine moat,
De siele weardich stal te jaan,
Om klaaiing fan de geast te wurden.

18

Achttjinde wike
4 - 10 augustus

Kann ich die Seele weiten,
Daß sie sich selbst verbindet
Empfangnem Welten-Keimesworte?
Ich ahne, daß ich Kraft muß finden,
Die Seele würdig zu gestalten,
Zum Geisteskleide sich zu bilden.

18

Achtzehnte Woche
4. - 10. August

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail