Yn it ljocht, dat út geastesdjipten wei
Yn de romte fruchtber weevjend
It skeppen fan de goaden iepenbieret:
Dêryn ferskynt it wêzen fan de siel
Utdijd ta it wrâldbestean
En opstien út de inerlike macht
Fan it benypte eigen sels.

5

Fyfde wike
5 - 11 maai

Im Lichte, das aus Geistestiefen
Im Raume fruchtbar webend
Der Götter Schaffen offenbart:
In ihm erscheint der Seele Wesen
Geweitet zu dem Weltensein
Und auferstanden
Aus enger Selbstheit Innenmacht.

5

Fünfte Woche
5. - 11. Mai

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail