Yn djipten fan de winter
Waarmet it wiere geastbestean;
It jowt de moaiskyn fan de wrâld
Troch hertekrêften it hjir-bestean syn macht;
It sielefjoer yn 't binnenst fan de minske
Wjerstiet sterker wurdend de kâlde wrâld.

43

Trije en fjirtichste wike
26 jannewaris - 1 febrewaris

In winterlichen Tiefen
Erwärmt des Geistes wahres Sein;
Es gibt dem Weltenscheine
Durch Herzenskräfte Daseinsmächte;
Der Weltenkälte trotzt erstarkend
Das Seelenfeuer im Menscheninnern.

43

Dreiundvierzigste Woche
26. Januar - 1. Februar

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail