Yn 't tsjuster fan dizze wintertiid
Is iepenbiering fan de eigen krêft
De sterke driuwfear fan de siel,
Dy yn tsjusternis te lieden
En eanjend te foarfielen
Troch hertewaarmte, d’iepenbiering fan de sinnen.

42

Twa en fjirtichste wike
19 - 25 jannewaris

Es ist in diesem Winterdunkel
Die Offenbarung eigner Kraft
Der Seele starker Trieb,
In Finsternisse sie zu lenken
Und ahnend vorzufühlen,
Durch Herzenswärme Sinnesoffenbarung.

42

Zweiundvierzigste Woche
19. - 25. Januar

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail