De glâns en skjintme fan de wrâld,
Twinge my út sieledjipten wei
De goadekrêften fan myn libben
Ta in wrâldflecht te befrijen;
Mysels te ferlitten,
Betrouwend allinne mar mysels sykjend
Yn ljocht en waarmte fan de wrâld.

12

Jehannes stimming
24 juny

Der Welten Schönheitsglanz,
Er zwinget mich aus Seelentiefen
Des Eigenlebens Götterkräfte
Zum Weltenfluge zu entbinden;
Mich selber zu verlassen,
Vertrauend nur mich suchend
In Weltenlicht und Weltenwärme.

12

Johannes-Stimmung
24. Juni

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail