Ik kin, fan binnen op 'e nij ta libben brocht,
De wiidten fan myn eigen wêzen fiele,
En fol fan krêft, út siele sinnemacht,
Strielen fan it tinken skinke,
Om sa de libbensriedsels te ûnttiizjen,
En mannich winsk ferfolje, dêr't
De wjokken fan de hoop al fan lamslein binne.

28

Acht en tweintichste wike
13 - 19 oktober

Ich kann im Innern neu belebt
Erfühlen eignen Wesens Weiten
Und krafterfüllt Gedankenstrahlen
Aus Seelensonnenmacht
Den Lebensrätseln lösend spenden,
Erfüllung manchem Wunsche leihen,
Dem Hoffnung schon die Schwingen lähmte.

28

Achtundzwanzigste Woche
13. - 19. Oktober

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail